VARA LASTEAED ÕNNETRIINU - KODUKORD 

 1. Üldsätted
  • Lapsevanema ja lasteaia vahel sõlmitakse kohakasutuse leping, mis sätestab poolte õigused ja kohustused.
  • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
  • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
  • Info vahetamine: igal rühmal on oma mobiiltelefon, kinnine rühma FB list, lasteaial on koduleht aadressil varalasteaed.ee . Palume tutvuda ja arvestada rühma infostendil oleva infoga.
 1. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
  • Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel vajab laps aega harjumiseks lastekollektiiviga, mis lapse individuaalsust arvestades on soovitavalt 1-2 nädalat. Kohanemisperioodil on vanemal võimalus viibida rühmas koos lapsega.
  • Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia ära lapsevanemale sobival ajal LASTEAIA PÄEVAKAVA JÄRGIDES.
  • Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
  • Toidupäevade rahalise arvestuse täpseks arvestamiseks palume lapse puuduma jäämisest teatada õigeaegselt, s.o. hiljemalt kella 8.00 -ks, rühma mobiiltelefonile.
  • Lapsevanem garanteerib lapse osalemise õppe- ja kasvatustöös tuues lapse lasteaeda hiljemalt planeeritud õppetegevuste alguseks kell 9:00. Hilisemast tulekust palume teavitada kindlasti rühma õpetajat enne õppetegevuste algust.
  • Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on lapsevanem kohustatud lasteaia jalgvärava riiviga sulgema.
  • Erandolukorras lapse järelevalveta lahkumisel lasteaia territooriumilt teavitab rühma õpetaja kohe juhtkonda, lapsevanemat ja politseid.
  • Lapse kapis ei ole lubatud hoida toiduaineid, sh ka maiustusi, ravimeid, teravaid ja ohtlikke esemeid ( käärid, nuga, kruvikeeraja, tuletikud jne).
  • Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt ainult koos täiskasvanud saatjaga. Palume mitte lahkuda rühma õpetajaga kontakti võtmata. Kui lapsele tuleb erandkorras järgi täiskasvanu, kes ei ole lapse pereliige, palume sellest informeerida kindlasti rühma õpetajat. Alkoholi – või narkojoobes isikutele last üle anda ei ole lubatud.
  • Lapsevanem tuleb lapsele lasteaeda järgi piisava ajavaruga ( 15 min), et õpetaja saaks rühma sulgeda kell 18:00. Erandolukorras hilinemisest palume teavitada õpetajat rühma kontakttelefonil.
  • Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  • Rühma ajutise sulgemise otsustab lasteaia direktor, sellekohase info edastab õpetaja vanematele rühma infostendil ja vanemate listis.
 1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
  • Laps vajab vastavalt ilmale ja toatemperatuurile sobivaid riideid kogu päevaks. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
  • Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre jt ohtlikke detaile.
  • Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
  • Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
  • Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame neile kirjutada lapse nime.
  • Iga laps omab isiklikku riietekappi, riiete puhtuse ja korrasoleku eest kannab hoolt lapsevanem.
  • Liikumistegevustes osalemiseks vajab laps spordiriideid (T- särk, lühikesed püksid, spordijalanõud). Palun korrastage lapse võimlemisriided iga nädala lõpus.
  • Lõunaseks puhketunniks vajab laps magamisriideid– lapsevanema valikul, arvestades lapse harjumusi ja toatemperatuuri.
  • Hügieenitarvetest palume lapsele kaasa tuua kamm, vajadusel juukseklambrid või patsikummid ja pabertaskurätikud/niisked salvrätid.
  • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
 1. Toitlustamine
  • Lasteaias on 3 toidukorda.
  • Palun teavitage õpetajat lapse toitumisharjumustest ja allergiatest toidu suhtes.
  • Lapsevanemal on võimalus tutvuda laste nädalamenüüga rühma infostendil ja rühma listis.
 1. Peod, üritused, õppekäigud
  • Lapsevanem on igal lapse rühmapeol ja üritusel oodatud osaleja.
  • Peol on lapsel seljas pidulikud riided.
  • Toimuvate pidude ja ürituste kohta saab lapsevanem infot rühma infostendilt, rühma listist, rühma lapsevanemate ümarlaudadest ja rühma õpetajatelt.
  • Lapse sünnipäevade tähistamise korraldus lepitakse kokku rühma ümarlaudades.
   Lapsevanemate soovidele tuginedes korraldab lasteaed huviringide tegevuse lasteaia lahtioleku ajal. Infot ringide toimumise ja ringidesse registreerumise kohta saab lapsevanem rühma õpetajalt.
  • Laste lahkumisest lasteaia territooriumilt (õppekäigud, teatrikülastused jne) teavitab rühma õpetaja lapsevanemaid eelnevalt rühma vanemate listis ja infostendil oleva infoga. Iga 10 lapse kohta peab olema tagatud vähemalt 1 täiskasvanud saatja. Lapsed ja õpetajad kannavad turvaveste. Rühma lahkumise korral lasteaia territooriumilt on lapsevanemal võimalik õpetajaga kontakti saada rühma mobiiltelefonil.
  • Lapsevanemal on õigus osaleda/vaadelda rühma-, liikumis- või muusikaõpetaja poolt läbiviidavates tegevustes ja õppekäikudel, sellest eelnevalt õpetajat teavitades.
 1. Mäng ja mänguasjad. Õueaeg.
  • Mänguasjade kaasavõtmise osas sõlmitakse vastavad kokkulepped rühma lapsevanemate ümarlaudades.
  • Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
  • Talveperioodil võib lapsel lasteaias kaasas olla oma kelk, millele on vajalik peale kirjutada lapse nimi. Kelgu toomise ja äraviimise eest vastutab lapsevanem.
  • Lasteaias on lapsed õues 2 korda päevas iga ilmaga, välja arvatud talveperioodil, mil lapsed viibivad väljas 1 kord päevas hommikupoolikul.
  • Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel (aluseks sots.min. määrus nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”).
 1. Lapse tervis
  • Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samas on oht, et ta nakatab teisi lapsi.
  • Rühma õpetajal on õigus ja kohustus nähtavate haigustunnustega last rühma mitte vastu võtta.
  • Rühma õpetajal ei ole õigust ega kohustust jätkata lapse haigusperioodil pooleli jäänud ravi.
  • Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühma õpetaja lapsevanemaga või pere poolt määratud kontaktisikuga kohe ühendust ja vanem on kohustatud haige lapse esimesel võimalusel lasteaiast ära viima.
  • Vältimaks nakkushaiguste levikut, teatab lapsevanem lapse haigestumisest lasteaeda. Lasteaed teavitab vanemaid nakkushaiguste juhtumitest rühmas.
  • Lapse trauma korral lasteaias annab õpetaja lapsele esmaabi, teavitab kohe lapsevanemat ja vajadusel kutsub kiirabi. Vigastuse kirjeldamiseks täidetakse vigastuse raport.
 1. Toiduraha ja osalustasu tasumine
  • Arved lapse toiduraha ja osalustasu maksmiseks saab lapsevanem tema poolt määratud e-posti aadressile. Arve tasumise tähtaeg on 26.kuupäev.
  • Lapsevanem tasub arve eelnenud kuu toidupäevade eest.
  • Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümberarvestust ei tehta.
  • Lasteasutus võib lepingu kirjalikult lõpetada ilma etteteatamistähtajata ja arvata lapse lasteasutuse nimekirjast välja, kui lapsevanema poolt on arve tasumata kahe kuu jooksul ja kui lasteasutus on lapsevanemale eelnevalt esitanud vastavasisulise kirjaliku teate andes tasumiseks tähtaja.
 1. Koostöö
  • Hea koostöö lasteaiatöötajate ja lapsevanemate vahel on aluseks laste kohanemisele lasteaiaga ning turvatunde tagamisele.
  • Lasteasutuse ja lapsevanemate vaheline koostöö tugineb vastastikusele viisakale ja lugupidavale suhtlemisele, erimeelsuste lahendamisel seatakse esikohale lapse huvid.
  • Lasteaiasündmustest teavitame vanemaid rühma infostendidel oleva infoga, rühma listide kaudu ja vanemate ümarlaudadel.
  • Teie kontaktandmete muutumisel teavitage sellest kohe rühma õpetajat ja direktorit.
  • Abi ja nõu saamiseks ning töö parendamiseks ettepanekute tegemiseks saab lapsevanem pöörduda rühma personali, juhtkonna ja rühmast valitud hoolekogu esindaja poole.

 

OOTAME KÕIKI VANEMAID LASTEAIA TEGEMISTES OSALEMA!

Vara Lasteaed Õnnetriinu kollektiiv