Dokumendid

Lasteaeda laste vastuvotmise ja valjaarvamise kord

Lasteaia avaldus

Lasteaiast lahkumine

Õppekava

Tegevuskava 2020 - 2021

Vara lasteaia arengukava  2019 - 2021

Peipsiääre Vallavolikogu 26.02.2020 määrus nr 5 „Peipsiääre valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord“

 

Seadused

Põhimäärus

Lastekaitseseadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Koolieelse lasteasutuse seadus